Văn bản pháp luật

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
1145/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 04/09/2021
1152/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 14/07/2021
1076/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 18/06/2021
1077/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế phát triển và bảo trì phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 18/06/2021
35/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 12/01/2021
1694/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 27/11/2020
1681/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 24/11/2020
1633/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 13/11/2020
31/2020/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông 30/10/2020
03/2020/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 19/10/2020