Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
HDSD Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài chính tập chung Kiểm toán nhà nước 19/03/2024
HDSD Hướng dẫn sử dụng phần mềm Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của đơn vị được kiểm toán Kiểm toán nhà nước 01/01/2024
299/QĐ-KTNN Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 24/03/2023
HDSD Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản điều hành Kiểm toán nhà nước 01/03/2023
HDSD Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử Kiểm toán nhà nước 28/02/2023
HDSD Hướng dẫn sử dụng phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 01/01/2023
HDSD Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiểm toán Kiểm toán nhà nước 01/01/2023
HDSD Hướng dẫn sử dụng phần mềm Họp không giấy Kiểm toán nhà nước 01/01/2022
HDSD Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán - Phân hệ Lập kế hoạch kiểm toán Kiểm toán nhà nước 01/01/2022
HDSD Hướng dẫn sử dụng Hệ thóng thông tin đấu thầu Kiểm toán nhà nước 01/01/2022