Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
HDSD Hướng dẫn khai thác và sử dụng các phần mềm Quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiểm toán 2020 29/05/2020
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
1145/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 04/09/2021
1152/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 05/07/2021
1076/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 18/06/2021
1077/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế phát triển và bảo trì phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 18/06/2021
35/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 12/01/2021
31/2020/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông 30/10/2020
1327/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước 25/09/2020
HDSD Hướng dẫn khai thác và sử dụng các phần mềm Quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiểm toán 2020 29/05/2020
HDSD PM QLTD THKQ Hướng dẫn khai thác và sử dụng các phần mềm Quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiểm toán 29/05/2020
662/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quản lý khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin nhật ký kiểm toán của KTNN Kiểm toán nhà nước 29/05/2020