Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.
2. Trung tâm Tin học có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.
3. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
4. Tên giao dịch quốc tế: Information Technology Centre of State Audit of Viet Nam (viết tắt: SAVIC).

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;
2. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và đề xuất các cơ chế, chính sách về tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;
3. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Kiểm toán nhà nước;
4. Nghiên cứu, tổ chức xây dựng, triển khai và duy trì đảm bảo hoạt động các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
5. Tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước;
6. Tổ chức hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, chuyển giao cho người dùng khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước;
7. Hướng dẫn chuyên môn về công nghệ thông tin đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; đề nghị các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước cung cấp các thông tin, văn bản, tài liệu liên quan phục vụ phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước;
8. Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;
9. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, ấn phẩm và các hoạt động hỗ trợ khác;
10. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về công nghệ thông tin như: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển phần mềm ứng dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, tích hợp hệ thống và các dịch vụ công nghệ thông tin khác cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành;
11. Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;
12. Tổ chức công tác tài chính, kế toán; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của đơn vị theo quy định; thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

(Trích theo Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 19/12/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)