Thành lập phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin thuộc KTNN chuyên ngành VII

(05/01/2018)

Nhằm thúc đẩy hoạt động kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 09/8/2017 tại Quyết định số 1196/QĐ-KTNN Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã thành lập Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin, thuộc KTNN chuyên ngành VII.

Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của KTNN

(05/01/2018)

Trên cơ sở Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, KTNN đã xây dựng và ban hành Đề án Tổng thể phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-KTNN ngày 05/12/2014 của Tổng KTNN với mục tiêu “Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan Kiểm toán Nhà nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam”.

Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

(05/01/2018)

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN, nâng cao tính minh bạch và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, Đảng uỷ KTNN đã xây dựng Đề án “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN” - cơ sở để Đảng bộ KTNN và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp và tổ chức triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN đến năm 2020.

Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020

(05/01/2018)

Ngày 5/12/2014, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn đã ký quyết định ban hành Đề án Tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015 - 2020 để hiện thực hóa chủ trương Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được đề ra. Theo đó, ngành KTNN xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

(12/10/2017)

Sáng 28/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Trung tâm tin học về tình hình ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc với Trung tâm Tin học: Triển khai ứng dụng CNTT toàn diện vào các hoạt động của KTNN.

(12/10/2017)

Sáng 24/02/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Trung tâm tin học (TTTH) để nghe báo cáo và bàn các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của TTTH, nhằm tăng cường và đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của KTNN.