Thành lập phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin thuộc KTNN chuyên ngành VII
Ngày viết :04/01/2018

(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm thúc đẩy hoạt động kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 09/8/2017 tại Quyết định số 1196/QĐ-KTNN Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã thành lập Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin, thuộc KTNN chuyên ngành VII.

Trước đó Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành các Quyết định số 1195, 1194 về việc giải thể Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học KTNN và điều chuyển chức năng nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin từ Trung tâm Tin học sang KTNN chuyên ngành VII.

Phòng kiểm toán công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của KTNN. 

Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của KTNN trong thời gian tới.

Năm 2016, KTNN đã tổ chức 01 cuộc kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam và đã đạt được kết quả tốt./.
 
Trần Ngọc An