Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của KTNN
Ngày viết :05/01/2018

Trên cơ sở Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, KTNN đã xây dựng và ban hành Đề án Tổng thể phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-KTNN ngày 05/12/2014 của Tổng KTNN với mục tiêu “Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan Kiểm toán Nhà nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam”.

Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Tổng thể phát triển CNTT của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2015-2020, ngày 07/4/2015, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-KTNN về việc thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin để tham mưu, giúp Tổng KTNN chỉ đạo thực hiện Đề án. Theo đó, Trưởng ban là Phó Tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc; Phó trưởng ban là Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng KTNN; các thành viên gồm: Vụ trưởng Vụ TCCB, Vụ trưởng Vụ Chế độ và KSCLKT, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI, Kiểm toán trưởng VII và Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I.
Theo Đề án Tổng thể phát triển CNTT giai đoạn 2015-2020, hoạt động ứng dụng CNTT năm 2015 có nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị tin học cho công chức, viên chức nhằm đưa tỷ lệ bình quân máy tính/tổng số cán bộ công chức, viên chức là 90%, trong đó tỷ lệ bình quân máy tính/kiểm toán viên đạt 95%; nâng cấp, bổ sung hạ tầng mạng tại cơ quan KTNN, trong đó tập trung bổ sung nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu và mạng LAN nhằm đảm bảo triển khai các ứng dụng được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015; nâng cấp phần mềm Quản lý công văn trên cơ sở cải tiến quy trình công việc, chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, số hóa các văn bản tài liệu liên quan; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán, phần mềm hỗ trợ thực hiện kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư xây dựng, phần mềm hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán (modul lĩnh vực doanh nghiệp), phần mềm quản lý cán bộ công chức.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu trọng tâm của KTNN năm 2015. Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của KTNN được thành lập với kỳ vọng sẽ giúp Tổng KTNN chỉ đạo toàn ngành có những đột phá, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai các dự án công nghệ thông tin toàn ngành./.