Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Ngày viết :05/01/2018

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN, nâng cao tính minh bạch và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, Đảng uỷ KTNN đã xây dựng Đề án “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN” - cơ sở để Đảng bộ KTNN và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp và tổ chức triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN đến năm 2020.

Mục tiêu của Đề án “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN” nhằm: Nâng cao nhận thức, thay đổi lề lối làm việc và tăng cường kỹ năng ứng dụng CNTT của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng của KTNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đặc biệt là công tác kiểm toán; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành và quản lý của KTNN nhằm thực hiện thành công mục tiêu cải cách hành chính trong cơ quan KTNN và xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam theo định hướng của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động kiểm toán, tăng cường áp dụng các phương pháp và công nghệ thông tin hiện đại vào công tác kiểm toán nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN.

Theo Đề án, Đảng ủy KTNN sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN gồm: Chuẩn bị nguồn lực tài chính cần thiết theo từng giai đoạn, đảm bảo việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của KTNN một cách đầy đủ, đồng bộ để tránh lạc hậu về công nghệ và giảm hiệu quả đầu tư; Xây dựng hạ tầng CNTT theo hướng mô hình tập trung, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng, đảm bảo an ninh, bảo mật khi khai thác các dịch vụ mạng của KTNN; Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng của KTNN một cách đồng bộ, tập trung, đồng thời đáp ứng yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam.

Việc triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán bao gồm: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán (phần mềm nhằm quản lý hoạt động kiểm toán theo quy trình kiểm toán của KTNN, từ khâu lập kế hoạch, thực hiện lập báo cáo kiểm toán và thực hiện kiến nghị kiểm toán), các phần mềm hỗ trợ thực hiện kỹ thuật kiểm toán cho từng lĩnh vực kiểm toán (ngân sách, đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng). Các phầm mềm được xây dựng một cách đồng bộ, kết nối, liên thông dữ liệu với nhau, tạo thành kho dữ liệu điện tử về hồ sơ, tài liệu kiểm toán, đồng thời đảm bảo kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.

KTNN sẽ triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của KTNN, gắn liền với cải cách hành chính đảm bảo toàn bộ việc quản lý điều hành của Ngành được tập trung và tích hợp, kết nối với các cơ sở dữ liệu hành chính quốc gia. Đến năm 2020, đạt 100% văn bản, tài liệu nội bộ được lưu trữ trên mạng, 90% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản qua môi trường mạng.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử KTNN, phần mềm hỗ trợ công tác phân tích, báo cáo toàn ngành, tạo môi trường trực tuyến thống nhất, tích hợp nghiệp vụ và các kênh thông tin quản lý khác nhau của KTNN.

Đảng ủy KTNN sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai áp dụng các phần mềm ứng dụng đã xây dựng vào các hoạt động của KTNN. Đảm bảo các phần mềm được đưa vào sử dụng một cách đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả; Việc chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, đảng viên toàn Ngành: Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và kiểm toán trong môi trường CNTT cho từng đối tượng (kiểm toán viên, chuyên viên và chuyên viên CNTT) theo 02 mức độ căn bản và nâng cao; tổ chức kiểm tra định kỳ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trong toàn Ngành; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN trong việc ứng dụng CNTT vào công việc.

Về hoạt động Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kiểm toán CNTT gồm:

Xây dựng các cơ chế, chính sách về kiểm toán CNTT như quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản khác về kiểm toán CNTT; chương trình, tài liệu đào tạo về kiểm toán CNTT cho từng đối tượng và lĩnh vực kiểm toán. Đến năm 2018, sẽ hoàn thành cơ bản các văn bản liên quan đến kiểm toán CNTT để làm cơ sở để triển khai kiểm toán CNTT một cách thống nhất trong toàn Ngành.

Đảm bảo đầu tư, phát triển đầy đủ các công cụ, phần mềm ứng dụng hỗ trợ thực hiện kiểm toán CNTT. Trong đó, trú trọng đến việc phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ kiểm toán viên tác nghiệp hoạt động kiểm toán như: đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống CNTT và khai thác, trích xuất, phân tích, xử lý dữ liệu điện tử từ các hệ thống thông tin của đơn vị được kiểm toán.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm toán CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN một cách thống nhất trong toàn ngành.

Về lãnh đạo, chỉ đạo về việc phát triển bộ máy tổ chức và nhân lực chuyên trách CNTT, gồm:

Xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân lực chuyên trách CNTT nhằm đảm bảo cơ chế hoạt động và nguồn nhân lực thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT và thực hiện kiểm toán CNTT của KTNN.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của KTNN, đồng thời đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị chuyên trách CNTT theo tinh thần của Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Trung tâm Tin học và các đơn vị thực hiện kiểm toán (KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực) theo hướng: Đối với Trung tâm Tin học, phát triển đội ngũ cán bộ CNTT có đủ năng lực chuyên môn để phát triển, quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống CNTT của KTNN, đồng thời phát triển đội ngũ nòng cốt có chuyên môn sâu để tham gia, phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện kiểm toán CNTT; đối với các đơn vị thực hiện kiểm toán, phát triển đội ngũ cán bộ CNTT phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc triển khai các ứng dụng CNTT tại đơn vị, đồng thời là lực lượng chính thực hiện kiểm toán CNTT tại đơn vị.

Sắp xếp lại nhân lực CNTT theo hướng chuyên môn hoá, tuyển dụng bổ sung nhân lực còn thiếu. Đảm bảo đủ nguồn lực cho việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong toàn Ngành. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi (tuyển dụng, đãi ngộ, trang thiết bị làm việc,...) cho đội ngũ chuyên trách CNTT nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao và phục vụ lâu dài cho KTNN.

Về lãnh đạo, chỉ đạo về việc tăng cường quản lý nhà nước về CNTT trong Ngành, gồm:

Lãnh đạo, chỉ đạo trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho triển khai ứng dụng CNTT một cách toàn diện vào các hoạt động của KTNN; giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT.

Xây dựng các quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các ứng dụng CNTT của KTNN đảm bảo hệ thống CNTT của KTNN hoạt động hiệu quả, an toàn và ổn định.

Xây dựng hệ thống tiêu chí chấm điểm hằng năm cho việc ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Ngành. Trong đó, xét đến các yếu tố trọng yếu như: trình độ về CNTT của cán bộ, công chức, việc tổ chức thực hiện và kết quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị. Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT dựa trên hệ thống tiêu chí gắn liền với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hàng năm.

Xây dựng cơ chế khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành nội bộ và hoạt động kiểm toán của KTNN

Xây dựng hành lang, môi trường pháp lýlàm cơ sở cho việc khai thác dữ liệu điện tử của các đơn vị được kiểm toán để phục vụ cho việc triển khai hoạt động kiểm toán trong môi trường CNTT.

Giai đoạn 2016-2018, Đề án cơ bản hoàn thành các nội dung cụ thể: Hoàn thiện phát triển hạ tầng CNTT và các phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hoạt động kiểm toán của KTNN; Hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và kiểm toán trong môi trường CNTT cho từng đối tượng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT; Hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân lực chuyên trách CNTT, nhằm đảm bảo việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT và thực hiện kiểm toán CNTT của KTNN; Hoàn thành cơ bản các văn bản quản lý của KTNN liên quan đến kiểm toán CNTT để làm cơ sở để triển khai kiểm toán CNTT một cách thống nhất trong toàn Ngành.

Giai đoạn 2018-2020, Đề án cơ bản hoàn thành các nội dung: Xây dựng Cổng thông tin điện tử KTNN, phần mềm hỗ trợ công tác phân tích, báo cáo toàn Ngành, tạo môi trường trực tuyến thống nhất, tích hợp nghiệp vụ và các kênh thông tin quản lý khác nhau của KTNN; Đưa vào sử dụng một cách ổn định và đồng bộ các phần mềm ứng dụng của KTNN. Kết nối với cơ sở dữ liệu hành chính quốc gia, 90% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản qua môi trường mạng; Hoàn thiện các văn bản quản lý, tạo môi trường thuận lợi cho triển khai ứng dụng toàn diện CNTT vào các hoạt động của KTNN; Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của KTNN được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT thường xuyên.

07 giải pháp trọng tâm thực hiện Đề án

Để thực hiện Đề án, Đảng ủy KTNN đã xây dựng 07 giải pháp trọng tâm:

1. Tập trung quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên hiểu rõ về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho mỗi cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Đề án. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị được giao chủ trì các hoạt động trong tổ chức thực hiện Đề án; phối hợp giữa đơn vị chủ trì hoạt động với các đơn vị tham gia và các KTNN chuyên ngành, khu vực; phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự và lãnh đạo KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện Đề án.

3.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN.

4. Rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ để thực hiện các nội dung công việc theo từng lĩnh vực của Đề án.

5. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, cụ thể hóa các nội dung công việc của Đề án vào chương trình, kế hoạch công tác của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và các cấp ủy trực thuộc; xác định rõ mục tiêu, tiêu chí cần đạt được và mức độ hoàn thành của Đề án.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng gắn với công tác thanh tra, kiểm tra của ngành đối với việc thực hiện Đề án. Định kỳ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kết quả thực hiện Đề án.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Đề án, cụ thể: Báo cáo Đảng ủy KTNN kết quả thực hiện các nội dung của Đề án theo từng quý; Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong năm 2017 (năm thứ 3 của nhiệm kỳ) để đề ra các giải pháp điều chỉnh, sửa đổi nếu cần thiết; Kết thúc nhiệm kỳ (năm 2020) tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, ưu, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Đề án.

Đảng ủy KTNN sẽ cụ thể hóa các nội dung công việc của Đề án vào chi tiết công tác hàng năm, hàng quý của Ban Chấp hành và hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN phối hợp với các đồng chí lãnh đạo KTNN được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Định kỳ hàng năm Đảng ủy KTNN tiến hành đánh giá kết quả đạt được và tiến độ triển khai thực hiện Đề án; tiến hành sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2017 (năm thứ ba của nhiệm kỳ) và tổng kết thực hiện Đề án vào năm 2020 (năm kết thúc nhiệm kỳ); Hàng năm Ban Thường vụ kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ của Đề án.

Chi ủy Trung tâm Tin học của KTNN có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án: Thực hiện các nội dung của Đề án; Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên cơ sở nội dung các mục tiêu, nội dung của Đề án được cụ thể hóa vào kế hoạch công tác, chương trình công tác hàng năm của đảng bộ, chi bộ và của Đảng ủy KTNN và toàn ngành để đảm bảo tính thống nhất, gắn kết các hoạt động của Ngành; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên của đơn vị phụ trách các nội dung của Đề án. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm phải tạo được sự thống nhất, cùng hướng tới mục đích, mục tiêu của Đề án; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của từng bộ phận và từng cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong đơn vị; Đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ của Đề án; Phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Đề án; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; tiến hành sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2017 (năm thứ ba của nhiệm kỳ) tổng kết kết quả thực hiện Đề án trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN và Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Các ban xây dựng Đảng theo trách nhiệm của mình phối hợp với các cấp ủy được giao chủ trì xây dựng Đề án triển khai thực hiện các đề án. Trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Đề án đối với các đơn vị được giao chủ trì Đề án.

Ủy Ban kiểm tra (UBKT) tham mưu cho Đảng ủy xây dựng vào nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy và tổ chức triển khai thực hiện.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể chịu trách nhiệm: Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Đề án và cấp ủy đảng các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với Chi ủy Trung tâm Tin học tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện đề án; cuối nhiệm kỳ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án; Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm tổ chức, đảng viên, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Đề án.

Cấp ủy các đơn vị phối hợp có trách nhiệm: Cụ thể hóa các nội dung công việc của Đề án vào chương trình công tác hàng năm, hàng quý của đảng bộ hoặc chi bộ; Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, quán triệt đến các cấp ủy Đảng đối với các hoạt động trên nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ, chi bộ của mình trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của KTNN. Nâng cao ý thức trách nhiệm và cam kết thực hiện của đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhất là bí thư cấp ủy cần nắm chắc mục đích, mục tiêu, nội dung các hoạt động của Đề án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc triển khai thực hiện Đề án đạt chất lượng và hiệu quả; Phân công 01 đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách việc triển khai thực hiện Đề án; Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về kết quả và tiến độ thực hiện về các nội dung phối hợp thuộc Đề án; thực hiện nhiệm vụ theo dõi đôn đốc, đánh giá và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và kiến nghị, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ.

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án và tiến độ triển khai thực hiện với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và đơn vị chủ trì Đề án.

Chỉ ủy Chi bộ Trung tâm Tin học được giao chủ trì tham mưu cho Đảng ủy KTNN thực hiện Đề án; các đảng ủy, chi ủy đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Đề án./.