Kiểm thử phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán
Tại buổi kiểm thử, các Bên tiến hành kiểm tra toàn bộ các chức năng của phần mềm theo thiết kế và ý kiến người sử dụng. Việc kiểm tra được thực hiện trên giao diện đồ họa của phiên bản thí điểm phần mềm theo kịch bản kiểm thử và trên bộ dữ liệu mẫu do nhà thầu thiết lập. Phiên bản phần mềm được cài đặt trên máy tính xách tay của Kiểm toán viên.

Theo đại diện Công ty cổ phần tập đoàn HIPT, Phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán là một phần của hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán và được thiết kế theo kiến trúc hệ thống dịch vụ SOA (Service Oriented Architechture), nhằm đem lại một cách thuận tiện nhất những chức năng nghiệp vụ, hoặc là những quy trình ứng dụng, tới người sử dụng dưới dạng các dịch vụ hoạt động trên môi trường mạng có khả năng chia sẻ và sử dụng lạị. Dịch vụ ở đây được hiểu là những mô-đun nghiệp vụ hoặc chức năng ứng dụng với giao diện được thiết kế theo quy định và được tương tác bằng cách gửi nhận thông điệp, có khả năng chia sẻ, giao tiếp, trao đổi, sử dụng chung thông tin, dữ liệu với các thành phần khác trong toàn bộ hệ thống thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) được cung cấp bởi trục tích hợp hệ thống ESB, thể hiện ở lớp dịch vụ hỗ trợ.

Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán được kết nối với trục tích hợp, được quản lý bởi Phần mềm quản lý, phát triển các dịch vụ, ứng dụng trên trục tích hợp và Phần mềm quản trị hệ thống phần mềm tập trung. Sử dụng chung thông tin người sử dụng và xác thực người dùng bằng chữ ký số trên hệ thống AD chung của toàn hệ thống. Các thông tin về phân quyền sử dụng cũng được quản lý bởi Phần mềm Quản trị hệ thống phần mềm tập trung. Các dữ liệu danh mục dùng chung phục vụ cho hoạt động của Phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán được chia sẻ trên hệ thống thông qua trục tích hợp. Ngoài ra phần mềm có thể khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) số hoá để phục vụ cho yêu cầu xử lý nghiệp vụ.

Các CSDL nghiệp vụ tương tác trực tiếp với Phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán bao gồm: CSDL đầu mối kiểm toán; CSDL hoạt động kiểm toán (CSDL chính của Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán) và CSDL số hóa. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu nghiệp vụ và thao tác xử lý của Phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán, người dùng có thể truy xuất, cập nhật thông tin ở các CSDL khác có trong hệ thống thông qua các Adapter và API của trục tích hợp hệ thống.

Sau phần giới thiệu chung, Nhà thầu HIPT đã trực tiếp hướng dẫn Kiểm toán viên sử dụng phần mềm, thực hiện các thao tác trên giao diện phần mềm theo kịch bản kiểm thử.

Được biết, sau khi kết thúc giai đoạn kiểm thử với một số đơn vị của KTNN, nhà thầu HIPT sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị để tiếp tục hoàn thiện phiên bản tiếp theo của phần mềm./.

M.Thúy